Przejdź do treści

Warto wiedzieć!

„Bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. W niektórych krajach są jeszcze rodziny, które, według dawnych zwyczajów, same troszczą się o przekazanie młodym tych wartości, które odnoszą się do życia małżeńskiego i rodzinnego, poprzez stopniowe wychowywanie i wprowadzanie w te problemy. Jednakże zmiany, które dokonały się w łonie prawie wszystkich współczesnych społeczeństw, wymagają tego, ażeby nie tylko rodzina, ale także społeczeństwo i Kościół podjęły wysiłek odpowiedniego przygotowania młodych do odpowiedzialności za ich własne jutro. Wiele negatywnych zjawisk, na które skarżą się dziś rodziny, wypływa z faktu, że w nowych sytuacjach młodzi nie tylko tracą z oczu właściwe widzenie hierarchii wartości, ale i z tego, że nie mając już pewnych kryteriów postępowania, nie umieją sprostać nowym trudnościom ani ich rozwiązać. Doświadczenie jednakże uczy, że młodym ludziom dobrze przygotowanym do życia rodzinnego udaje się to na ogół lepiej niż innym” (FC 66).

To co powyżej w kilku zdaniach opisuje Adhortacja Familiaris Consortio jest głosem Kościoła, jego reakcją na zmieniającą się sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym społeczeństwie. Już Sobór Watykański II analizując sytuację świata współczesnego zalecił odpowiednie przygotowanie młodych do małżeństwa, nadając temu przygotowaniu szczególne znaczenie i określając jego cele (KDK 49).

Dla kogo nauki przedmałżeńskie?

Kościół uznaje za adresatów bliższego przygotowania do małżeństwa tych młodych ludzi, którzy podjęli już decyzję o małżeństwie i rodzinie jako ich drodze powołania życiowego i najczęściej zawarcie małżeństwa nie jest dla nich rzeczywistością odległą. Często są to już pary narzeczonych. (PSM 32).

Co powinny zawierać nauki przedmałżeńskie?

Watykański dokument „Przygotowanie do sakramentu małżeństwa” dość szeroko i ogólnie opisuje treści, które powinny znaleźć się w przekazie nauk przedmałżeńskich. Narzeczeni powinni zostać pouczeni o naturalnych wymaganiach związanych z relacjami międzyosobowymi mężczyzna-kobieta w planie Boga odnośnie małżeństwa i rodziny. Mianowicie: świadomość wolnej zgody jako fundamentu ich zjednoczenia, jedność i nierozerwalność małżeństwa, właściwe zrozumienie odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa, ludzkie aspekty życia płciowego w małżeństwie, akt małżeński oraz jego wymogi i cele, właściwe wychowanie dzieci (PSM 35). W dalszych punktach watykański dokument mówi o formacji do zadań społecznych i eklezjalnych (PSM 38), o przymiotach małżeństwa (PSM 39, 40), o życiu sakramentalnym, bez którego trudno jest realizować w codzienność chrześcijańskie małżeństwo (PSM 41). W trakcie przygotowania, szczególnie dzisiaj, trzeba formować i umacniać w przygotowujących się do małżeństwa wartości związane z obroną życia (PSM 49). Ponadto w sposób uprzedzający należy pomóc narzeczonym, aby w przyszłości mogli zachować i rozwijać miłość małżeńską, komunikacje międzyosobową w małżeństwie, cnoty życia małżeńskiego, a przezwyciężać trudności i nieuniknione kryzysy małżeńskie (PSM 46). Jednak w centrum tego przygotowania ma znajdować się refleksja wiary nad sakramentem małżeństwa (PSM 47).

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa powinno być procesem pogłębiania wiary i życia chrześcijańskiego, prowadzącym do lepszego poznania tajemnicy Chrystusa i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności małżeńskiej.

Programy nauk przedmałżeńskich zalecane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin:

Wieczory dla Zakochanych – prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie

Seminarium do małżeństwa – prowadzony przez Ośrodek Katechumenalny przy katedrze w Łodzi

Radość i nadzieja (Gaudium et spes) – program Fundacji Pomoc Rodzinie

Program diecezjalny

Nauki online – pandemia spowodowała, że sporo działań, w różnych dziedzinach życia przeniosło się do internetu. Tak było również z naukami przedmałżeńskimi. To co jest najważniejsze to by były one prowadzone w czasie rzeczywistym i były spotkaniem prowadzących z uczestnikami. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin.

UWAGA!!!

Nauki.pl to propozycja, którą nie ma akceptacji w całej Polsce i ich zaświadczenia nie są honorowane w kancelariach parafialnych.

„W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.

Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba

Biskup rzeszowski

Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP

(Biuletyn Informacyjny Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, nr 2, czerwiec 2014)